fbytinstagram

Regulamin sklepu internetowego i klauzula informacyjna RODO

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Mr HEMPEREK www.mrhemperek.eu/sklep, prowadzony jest za pośrednictwem sieci Internet przez Mr HEMPEREK Sp. z o.o. Witaniów 69, 21-010 Łęczna LU.VI NS-REJ.KRS/5419/19/717 NIP: 1030001134 KRS: 0000779828 REGON: 383029521.
2. Sprzedaż towarów oferowanych w sklepie Internetowym MR HEMPEREK, zwanych dalej „Towarami”, skierowana jest do Konsumentów i Przedsiębiorców (Kupujący).
3. Regulamin określa zasady i tryb zawierania z Kupującymi Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

Sprzedawca -Sklep Internetowy www.mrhemperek.eu/sklep Mr HEMPEREK Sp. z o.o. Witaniów 69, 21-010 Łęczna LU.VI NS-REJ.KRS/5419/19/717 NIP: 1030001134 KRS: 0000779828, za pośrednictwem sklepu Internetowego www.mrhemperek.org (dalej: „Sklepem/serwisem Online”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Mr HEMPEREK Sp. z o.o. Witaniów 69, 21-010 Łęczna LU.VI NS-REJ.KRS/5419/19/717 NIP: 1030001134 KRS: 0000779828 REGON:383029521
• Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
• Sklep – sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem Internetowym www.mrhemperek.org
• Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z –Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
• Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
• Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
• Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
• Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
• Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
• Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

• Adres Sprzedawcy: Mr Hemperek Sp z o.o. Witaniów 69, 21-010 Łęczna.
• Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@mrhemperek.org
• Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PL73 1050 1953 1000 0090 8062 4563
• Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
• Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach od 9:00 do 17:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką Internetową typu komputer, smartfon, tablet,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies,,

§ 5
Informacje ogólne

• Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
• Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
• Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
• Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
• Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

• Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
• Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
• Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

• Kupujący może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony Internetowej www.mrhemperek.pl, poprzez dodanie konkretnych towarów do koszyka.
• Kupujący wskazuje, w koszyku sposoby płatności oraz podaje swoje dane konieczne do zrealizowania zamówienia.
• Kupujący może się zalogować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
• Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – Kupujący musi wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
• Kupujący potwierdza zakup poprzez przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdza zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
• Kupujący wybiera, jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłaca zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
• Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Mr Hemperek Sp z o.o. Witaniów 69, 21-010 Łęczna, odbiór osobisty nie związany jest z dodatkowymi kosztami
• Towar wysyłamy za pomocą usług firm kurierskich, koszt wysyłki w przypadku wysyłki krajowej jest stały i wynosi 20 zł, w przypadku wysyłki zagranicznej – 62 zł
• Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
• Płatności elektroniczne
• Płatność kartą płatniczą. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: PAYPAL, DOTPAY, Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”
1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
2. Wraz z pojawieniem się aktualnego cennika Mr HEMPEREK, wszelkie ceny i opisy Towarów zawarte, w poprzednich cennikach Mr HEMPEREK tracą ważność.
3. Wszelkie cenniki, zdjęcia, foldery/ulotki reklamowe, formularze zamówień, uzgodnienia Stron i inne dokumenty lub materiały promocyjne w tym korespondencja, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c. Dokumenty te stają się wiążące dla Stron wyłącznie po wyraźnym, pisemnym potwierdzeniu ich przyjęcia przez Mr HEMPEREK.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

• Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
• Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Stronami.
• Każde otrzymane zamówienie traktowane jest odrębnie, jako samodzielne zlecenie.
• W przypadku wyboru przez Klienta:
• płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
• płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kupujący zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
• Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Kupujący ma możliwość żądania dostarczenia Produktów partiami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
• Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
• W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.
4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Kupujący ma możliwość odbierania Produktów partiami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:
• W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
• W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
• Zawarcie umowy z MR HEMPEREK następuje z chwilą pisemnego potwierdzenia złożonego zamówienia.
6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, Europy, etc. Czas dostawy to 3-5 dni roboczych
7. Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży.
8. Odbiór osobisty Produktu przez Kupującego jest bezpłatny.
9. UWAGA w przypadku dostawy poza granice Polski nie odpowiadamy za problemy z doręczeniem, bądź nie doręczenie przesyłki – związane z opóźnieniem, zwrotem, zaginięciem, zatrzymaniem przez służby celne itp. przepisy dotyczące zamówienia produktów z naszego sklepu, zawsze należy sprawdzić ze stanem prawnym faktycznym dla danego kraju.
10. Termin realizacji dostawy określony jest, w potwierdzeniu zamówienia i rozpoczyna swój bieg wraz z otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej jak w dniu uznania rachunku bankowego Mr HEMPEREK kwotą uzgodnionej zapłaty.
11. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania właściwego rachunku bankowego Mr HEMPEREK, pełną kwotą należności.
12. W przypadku niewypełnienia w odpowiednim czasie któregokolwiek z powyższych obowiązków lub braku zapłaty zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy, termin dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

• Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
• Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
• W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
• W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
• Kupujący może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
• Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie Internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
• W przypadku przesłania oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
• Skutki odstąpienia od Umowy:
• W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
• W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia zamówienia.
• Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
• Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
• Kupujący powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
• Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
2. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru (dotyczy Towarów objętych gwarancją producenta). Koszty związane z wysyłką towaru ponosi kupujący.
2. Sklep Internetowy www.mrhemperek.org odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność z umową zakupionych Towarów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym www.mrhemperek.org w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Towar jest niezgodny z umową.
4. Kupujący, po uprzednim porozumieniu się ze Sklepem Internetowym www.mrhemperek.org (mailowo – zamieszczając słowo REKLAMACJA, w tytule maila), powinien odesłać niezgodny z umową Towar na adres Sklepu Internetowego www.mrhemperek.org.Informacje o rodzaju przewoźnika zostaną podane podczas kontaktu z Kupującym. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz drogą mailową opis zgłoszenia reklamacyjnego ze wskazaniem, czy Kupujący chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie Internetowym www.mrhemperek.org ), a także zakres żądania Kupującego.
5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep Internetowy www.mrhemperek.org przesyłki z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji, Towar zostanie zgodnie z wolą Kupującego, w pierwszej kolejności wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep Internetowy www.mrhemperek.org zwróci Kupującemu równowartość ceny Towaru. Jeżeli wymiana Towaru narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Na życzenie Kupującego możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych, złożenie przez niego oferty na inne dostępne w Sklepie internetowym www.mrhemperek.org produkty. W takim wypadku dostawa produktu nastąpi na koszt Kupującego, a Kupujący otrzyma wyłącznie zwrot różnicy cen (w przypadku zakupu towarów o mniejszej wartości) lub zobowiązany będzie do dopłaty różnicy (w przypadku zakupu Towarów o większej wartości).
6. W razie nie zajęcia przez Sklep internetowy www.mrhemperek.org stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania reklamowanych Towarów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep internetowy www.mrhemperek.org za uzasadnioną.
7. Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego przez Kupującego, Sklep internetowy www.mrhemperek.org zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
8. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego www.mrhemperek.org o wadzie Towaru w ciągu dwóch dni od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową.
9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sklep internetowy www.mrhemperek.org , Kupujący uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji bezpośrednio u Producenta (jeżeli uprzednio nie korzystał z takiej możliwości) lub wystąpienia przeciwko Sklepowi internetowemu www.mrhemperek.org na drogę sądową. W każdym przypadku Kupujący będący Konsumentem może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczących m.in. bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów.
10. Różnice między wizualizacją Towaru dostępnego w sklepie Internetowym Mr HEMPEREK, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (w tym kolory, proporcje etc.), nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

• Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
• Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
• Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
• Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
• Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wystąpieniem siły wyższej, przez którą należy rozumieć wystąpienie zdarzenia zewnętrznego, na które Strony nie mają wpływu i których nie mogły przewidzieć, uniemożliwiające Stronom wykonanie obowiązków wynikających z umowy w szczególności: wypadki losowe, wojny, katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe, strajk, blokady, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne i zarządzenia organów państwowych. Dotyczy to także dostawców Towarów bądź podwykonawców. O chwili rozpoczęcia i ustania siły wyższej każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą stronę najpóźniej do 14 dni od momentu jej wystąpienia, za pomocą poczty tradycyjnej, kuriera, lub poczty elektronicznej. W okresie oddziaływania siły wyższej terminy wykonania zobowiązań Stron ulegają odpowiedniemu wydłużeniu.

§ 13
Ochrona danych osobowych

• Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
• Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
• Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:
a) W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
4. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Kupujący jest zobligowany do zachowania tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie Internetowym Mr HEMPEREK. Mr HEMPEREK nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Kupującego, w wyniku nie zachowania przez Kupującego w tajemnicy loginu i hasła do konta.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim i angielskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Mr HEMPEREK zastrzega sobie, w nieograniczonym zakresie, prawo własności, prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do cen, zdjęć, treści znajdujących się w broszurach/ulotkach i na stronie Internetowej www.mrhemperek.pl . Dotyczy to w szczególności zdjęć Towarów, filmów oraz wszelkich innych multimedialnych treści znajdujących się na stronach sklepu Internetowego Mr HEMPEREK. Wszelkie stosowanie, rozpowszechnianie, w szczególności przekazywanie, powielanie, publikowanie i udostępnianie, w tym również kopiowanie fragmentów treści, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Mr HEMPEREK.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) MR HEMPEREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Witaniowie Gmina Łeczna informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest MR HEMPEREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Witaniowie, Witaniów 69, 21-010 Łęczna, KRS: 779828, e-mail: chris.poreba@gmail.com (dalej Mr Hemperek);
2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203, tel. bezpośredni (022) 579 00 25, fax (022) 579 00 01, e-mail: iod@uprp.gov.pl;
3. Dane osobowe wprowadzane przez Kupującego będą przetwarzane w celu świadczenia usług sprzedaży internetowej oraz świadczenia usług związanych z realizacją powyższych zadań drogą elektroniczną na stronie internetowej Mr Hemperek zakresie:
dokonywania zakupów i prowadzenia korespondencji mailowej,
dokonywania opłat on-line,
udostępniania wyszukiwarek on-line,
udostępnianie rejestrów on-line i operacji z nimi związanych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, lit c, lit d, lit e RODO.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach obowiązujących w przepisach prawa, podmiotom gospodarczym świadczącym na korzyść Mr Hemperek usługi oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi,
6. Dane osobowe w Mr Hemperek będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów .
7. Każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu korzystająca ze strony internetowej Mr Hemperek posiada prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
8. Każdemu Kupującemu przysługuje również prawo do usunięcia swoich danych osobowych w przypadku rezygnacji z funkcji usługowych, których świadczenie nie jest powiązane z zasadami archiwizacji dokumentów.
9. Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
10. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skutecznego świadczenia usług przez Mr Hemperek. Ponadto, w przypadku chęci rozpoczęcia postępowania, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania sprawy przez Mr Hemperek.

 

załącznik nr 1 – MrHemperek formularz zwrotu