fbytinstagram

Regulamin Akcji Moja Historia

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji „Moja Historia”, (zwanej dalej Akcją) jest Mr Hemperek Sp. z o.o. z siedzibą w Witaniów 69, 21-010 Łęczna, LU.VI NS-REJ.KRS/5419/19/717 NIP: 1030001134 KRS: 0000779828 REGON: 383029521, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja jest ogłaszana i organizowana za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook.
 3. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani też tworzona we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook.
 4. Akcja jest prowadzona na stronie https://www.facebook.com/groups/mrhemperek (zwanej dalej “Grupą Prywatną”).
 5. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji, prawa i obowiązki Organizatora oraz jej uczestników.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Akcji, tj. udzielaniem informacji na temat Akcji oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawuje Organizator poprzez swoich upoważnionych pracowników.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Akcja jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników Internetu spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę̨ Akcji i określa prawa i obowiązki jej uczestników, zwanych dalej „Uczestnikiem” bądź łącznie „Uczestnikami”.
 2. Udział w Akcji może wziąć każda pełnoletnia osoba, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, będąca użytkownikiem i posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, spełniająca warunki uczestnictwa w Akcji, oraz która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 3. Akcja trwa od 13.04.2021 do 13.05.2021 do godziny: 23:59.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a, jak również za błędy w funkcjonowaniu aplikacji lub strony Facebook.

III. Zadanie Akcji „Moja Historia”

 1. Zadanie Akcji „Moja Historia” polega na opublikowaniu na stronie Grupy Prywatnej swojego pozytywnego doświadczenia ze stosowania Aromatu Konopnego Mr Hemperek. Każda nadesłana Historia powinna zawierać informacje:
 • Jaką mamy chorobę?
 • Ile czasu chorujemy?
 • Czym się leczyliśmy wcześniej i z jakimi efektami?
 • Co spowodowało, że sięgnęliśmy po konopie?
 • W jaki sposób trafiliśmy na informacje o konopiach?
 • Jak porcjujemy aromat Mr Hemperek: ile kropli, ile razy dziennie, od jakiego czasu, kiedy były pierwsze efekty a kiedy kolejne i jak wyglądały?
 • Co robimy dodatkowo i z jakimi skutkami?
 1. Każda historia, która będzie udokumentowana wynikami badań, dokumentacją medyczną, fotograficzną oraz zostanie bogato opisana, zostanie nagrodzona 1 szt. Aromatu Konopnego Mr Hemperek 25%
 2. Organizator po zweryfikowaniu poprawności publikacji skontaktuje się z każdym uczestnikiem celem poinformowania o nagrodzie, oraz adresu do jej wysyłki.
 3. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Zabronione jest zamieszczanie na zdjęciach przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają̨ dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają̨ jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 5. Podczas trwania Akcji, z zasady odrzucane będą̨ publikacje zawierające treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, czy przedstawiające marki konkurencyjne wobec marki Organizatora.
 6. Pracownicy Organizatora dokonują weryfikacji przesłanych publikacji pod względem ich zgodności z regulaminem.
 7. Fotografie dołączane do Akcji nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich.
 8. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 9. Zwycięzcy Akcji, których Historie zostaną opublikowane na stronie Grupy Prywatnej Organizatora, tym samym wyrażają zgodę na ich publikację na stronie Internetowej Organizatora www.mrhemperek.org.
 10. Zwycięzcy Akcji zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.

IV. Nagrody

 1. Nagrodą w Akcji jest: Aromaty Konopny Mr Hemperek 25%. Wartość nagrody to 270 zł brutto.
 2. Nagroda zostanie przesłana przesyłką kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres w ciągu 7 dni od momentu poinformowania przez Organizatora o zweryfikowaniu publikacji i przyznaniu nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Akcji.
 6. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na inny towar po jej wysłaniu do Uczestnika oraz po jej doręczeniu do Uczestnika.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie jej trwania, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Akcji.
 2. Reklamacje powinny być składane na adres Organizatora podany w niniejszym regulaminie.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona na formularzu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

VI. Dane osobowe

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) MR HEMPEREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Witaniowie Gmina Łęczna informuje, że: Administratorem danych osobowych jest MR HEMPEREK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Witaniowie, Witaniów 69, 21-010 Łęczna, KRS: 779828, e-mail: chris.poreba@gmail.com (dalej Mr Hemperek); 2. Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203, tel. bezpośredni (022) 579 00 25, fax (022) 579 00 01, e-mail: iod@uprp.gov.pl
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Akcji i odbioru nagrody. Niepodanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego uniemożliwi dostarczenie nagrody, a tym samym spowoduje odrzucenie publikacji.
 3. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu, przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia oraz przetwarzamy je tylko tak długo, jak to jest konieczne. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie przez nas usuwane. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji oraz przesłania Państwu nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda wyrażona poprzez przesłanie dobrowolnej publikacji do przeprowadzanej akcji, wraz z podaniem swoich danych osobowych koniecznych do udziału w niej. Państwa dane będziemy przetwarzać do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach obowiązujących w przepisach prawa, podmiotom gospodarczym świadczącym na korzyść Mr Hemperek usługi oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umowami międzynarodowymi.
 5. Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Nas narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym, któremu mogą Państwo zgłosić skargę, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOR) lub do organizacji międzynarodowej.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Akcji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Grupie Prywatnej.